Warunki korzystania z usług

Dziękujemy za korzystanie z aplikacji SkillUp!

Usługi będą świadczone przez Daftcode Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego KRS, pod numerem 0000574123 ("Daftcode", lub "My"). Niniejsze Warunki korzystania z usług („TOS”) mają zastosowanie do usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji SkillUp („Aplikacja” lub „SkillUp”).

Niniejsze TOS stanowią wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Spółką, a zakładając konto lub w inny sposób uzyskując dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji, zobowiązują się Państwo do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przestrzeganie Warunków korzystania z usług, nie mogą Państwo korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji ani ich nabywać.

Nasze usługi

Aplikacja służy do:

 • świadczenia Państwu usług strumieniowego przesyłania treści;

 • przetwarzania płatności za nasze usługi;

 • świadczenia usług w postaci spersonalizowanych treści i szkoleń;

 • przetwarzania płatności za nasze usługi;

 • informowania Państwa o naszych usługach, dalej łącznie zwane „Usługami”.

dalej łącznie zwane „Usługami”.

Członkostwo

W celu skorzystania z naszych Usług, użytkownik musi najpierw założyć konto. W procesie założenia konta wymagamy podania informacji na temat użytkownika, tj. adresu e-mail i hasła do konta, imienia, nazwiska oraz danych karty kredytowej lub debetowej w systemie Apple lub Google Play ID („Dane konta”). Mogą Państwo zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Usług bezpłatnie („Członek”). W przypadku logowania za pośrednictwem Facebooka zbieramy dane w postaci Państwa nazwy użytkownika, adresu e-mail i zdjęcia profilowego. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja. Są Państwo również odpowiedzialni za aktualizowanie Danych Konta.

W trakcie korzystania z Usług, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie pewnych spersonalizowanych informacji (takie informacje będą dalej określane jako „Informacje o użytkowniku”). Informacje o Użytkowniku mogą obejmować dane pochodzące z Facebooka i profili w podobnych portalach społecznościowych. Nasze zasady zbierania i wykorzystywania informacji w odniesieniu do prywatności Informacji o Użytkowniku są określone w Polityce Prywatności i Plików Cookie SkillUp. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść i zgodność z prawdą Informacji Użytkownika, a także zobowiązują się Państwo do ich aktualizowania.

Stając się Członkiem, oświadczają Państwo, że: (i) ukończyli Państwo 18 lat lub więcej i posiadają Państwo zdolność do zawierania wiążących umów; (ii) wszystkie informacje podane przez Państwa w procesie rejestracji są zgodne z prawdą i aktualne; (iii) zobowiązują się Państwo do aktualizowania wyżej wspomnianych informacji; oraz (iv) korzystanie przez Państwa z Produktów nie narusza żadnych przepisów obowiązującego prawa.

Abonamenty

Członkowie SkillUp mogą korzystać z Usług na dwa sposoby:

 • Darmowy okres próbny „Basics”: bezpłatny program, który umożliwia dostęp do trzech lekcji audio;

 • Płatna Subskrypcja: płatny program abonamentowy, który umożliwia dostęp do wszystkich treści, w tym do Darmowego Okresu Próbnego („Program Abonamentowy"). Dostęp do Programu Abonamentowego mają Państwo tylko w czasie, gdy właściwa subskrypcja jest opłacona i aktywna. Możliwy jest dostęp do bezpłatnego okresu próbnego w ramach Programu Abonamentowego na podstawie aktualnie obowiązującej oferty promocyjnej. Wszystkie usługi oparte na subskrypcji zapewniają dostęp za pośrednictwem Aplikacji. Mogą Państwo zostać subskrybentem Programu Abonamentowego poprzez zakup subskrypcji na Usługi w ramach Aplikacji, o ile umożliwia to operator sklepu oferującego Aplikację. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Apple iTunes Store lub naszej aplikacji na urządzenia iPhone, sprzedaż jest ostateczna i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Apple, które również mogą nie przewidywać zwrotów. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play, sprzedaż jest ostateczna i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Google, które również mogą nie przewidywać zwrotu pieniędzy.

Subskrypcja „Miesięczna” opłacana jest w ratach miesięcznych. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że za każdy miesiąc, w którym miesięczna subskrypcja jest aktywna, SkillUp jest upoważniona do obciążenia tego samego konta Apple lub Google, które zostało użyte do dokonania pierwszej opłaty subskrypcyjnej lub innej metody płatności („Metoda Płatności”) w wysokości miesięcznej opłaty subskrypcyjnej obowiązującej w momencie odnowienia subskrypcji.

Miesięczne opłaty za odnowienie subskrypcji będą naliczane z zastosowaniem wybranego przez Państwa sposobu płatności automatycznie do momentu anulowania subskrypcji. Nie można żądać zwrotu pieniędzy za okres subskrypcji obejmujący niepełny miesiąc.

„Roczna” subskrypcja jest opłacana poprzez jednorazową płatność z góry z automatycznym odnawianiem raz w roku. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że SkillUp jest upoważniona do obciążania Państwa za pomocą Metody Płatności użytej do (i ) dokonania pierwszej rocznej opłaty abonamentowej według stawki ustalonej w momencie zakupu oraz (ii) opłaty za odnowienie subskrypcji według niezdyskontowanej stawki obowiązującej w momencie odnowienia. Nie można żądać zwrotu pieniędzy za niepełny okres subskrypcji.

Niniejszym zobowiązują się Państwo niezwłocznie powiadomić SkillUp o wszelkich zmianach w zakresie wybranej przez Państwa Metody Płatności wprowadzonych w okresie obowiązywania subskrypcji. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich opłat i obciążeń, w tym obowiązujących podatków, oraz za opłacenie zakupionych przez siebie subskrypcji.

W trakcie korzystania z Produktów, zewnętrzny dostawca usług płatniczych może otrzymać i zastosować zaktualizowane dane karty kredytowej od wystawcy Państwa karty kredytowej w celu zapobieżenia przerwaniu subskrypcji z powodu zdezaktualizowania lub utraty ważności karty. Przekazanie zaktualizowanych danych karty kredytowej następuje na rzecz SkillUp i zewnętrznego dostawcy usług płatniczych SkillUp według wyłącznego uznania wystawcy Państwa karty kredytowej. Wystawca karty kredytowej może umożliwić Państwu rezygnację z usługi aktualizacji. W tym celu należy skontaktować się z wystawcą karty kredytowej. Nasze zobowiązanie do dostarczenia Produktów powstaje dopiero w momencie otrzymania od Państwa Zamówienia i potwierdzenia zakupu przesłanym do Państwa e-mailem.

Zobowiązujemy się potwierdzić Państwa Zamówienie i wysłać Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostępu do zakupionego abonamentu. We wszelkiej dalszej korespondencji z nami należy podawać numer zamówienia. Ceny podane w dolarach amerykańskich i euro zawierają lokalne podatki. Ceny podane w funtach szterlingach zawierają podatek VAT, o ile nie wskazano inaczej. Zobowiązują się Państwo nie obciążać nas odpowiedzialnością za opłaty bankowe poniesione w związku z płatnościami realizowanymi na Państwa koncie. W przypadku, gdy płatność nie zostanie otrzymana przez nas za pośrednictwem wybranej przez Państwa metody płatności, zobowiązują się Państwo zapłacić wszystkie należne kwoty na nasze żądanie. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że nie są Państwo uprawnieni odsprzedawać Produktów zakupionych za pośrednictwem SkillUp w celach komercyjnych.

Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji i naszych Usług:

 • Połączenie internetowe;

 • najbardziej aktualna wersja jednego z następujących systemów operacyjnych: Android lub iOS.

Włączenie obsługi plików cookie pomoże Państwu w pełni wykorzystać możliwości Strony. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

Ochrona własności intelektualnej

Są Państwo uprawnieni wyłącznie do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (z wyłączeniem modyfikowania) treści zamieszczonych na Stronie, pod warunkiem, że korzystanie jest przeznaczone wyłącznie do celów niekomercyjnych.

Za pośrednictwem Strony mają Państwo możliwość łączenia się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez SkillUp. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek hiperłączy nie jest jednoznaczne z naszą rekomendacją ani poparciem dla poglądów wyrażonych w treściach zawartych pod tymi łączami.

Usługi podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, a akceptując niniejsze Warunki korzystania z usług, zobowiązują się Państwo przestrzegać ich postanowień. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie są Państwo uprawnieni do pobierania, kopiowania ani przechowywania treści wchodzących w skład Usług w żadnej formie poza samymi Usługami, jak również do modyfikowania, publikowania, przekazywania, uczestniczenia w przekazywaniu lub sprzedaży, reprodukowania, tworzenia dzieł pochodnych na podstawie wyżej wspomnianych, rozpowszechniania ani wykonywania żadnych treści zawartych w Usługach.

Niektóre funkcje naszych Usług mogą obecnie lub w przyszłości umożliwiać Państwu zamieszczanie lub przesyłanie treści i materiałów do publikacji w ramach naszych Usług („Treści Użytkownika”). Niniejszym zapewniają Państwo, że posiadają Państwo wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika, przy czym wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie i publikowanie przez nas Treści Użytkownika w celu umożliwienia nam oferowania Usług lub funkcji, z których zdecydowali się Państwo korzystać. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za Treści Użytkownika i przyjmują Państwo do wiadomości, że po ich opublikowaniu nie zawsze będziemy mogli je usunąć.

Zapewniamy Państwu dostęp do Usług na podstawie ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnej, odwoływalnej licencji na korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji oraz na korzystanie z Aplikacji. Są Państwo uprawnieni do korzystania z naszych Usług wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z usług. Licencja ta jest dostępna dla Państwa tak długo, jak długo nie zostaną Państwo pozbawieni możliwości korzystania z Usług na mocy obowiązującego prawa, a Państwa konto nie zostanie zamknięte przez nas lub przez Państwa samodzielnie. W przypadku, gdy niniejsze Warunki są niewykonalne w miejscu, w którym Państwo się znajdują, nie mogą Państwo korzystać z Usług. Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej licencji, w najszerszym możliwym zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.

Reklamacje

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszych Usług, lub w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów, mogą Państwo złożyć reklamację w formie elektronicznej kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać opis napotkanego przez Państwa problemu, oraz preferowane rozwiązanie. Nasza odpowiedź na Państwa reklamację zostanie przekazana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana lub na inny wskazany przez Państwa adres e-mail.

Zamknięcie konta

Mamy nadzieję, że będą Pastwo zadowoleni z korzystania z Usług, jednak mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje konto kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta lub za pomocą ustawień w profilu użytkownika (wymaga zalogowania). Aby uzyskać informacje na temat możliwości zwrotu pieniędzy, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi planów subskrypcji i zasad płatności.

O ile mają Państwo prawo do usunięcia swojego konta użytkownika w dowolnym momencie, przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że jako konsument nie mają Państwo prawa do odstąpienia od umowy regulującej świadczenie przez nas Usług:

 • dostarczamy treści cyfrowe, które nie są zawarte na nośniku materialnym, a Państwo wyraźnie zgadzają się na to, abyśmy rozpoczęli wykonywanie umowy z Państwem zawartej przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od umowy.

 • wyrażają Państwo zgodę na zniesienie prawa do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu przez nas wspomnianej umowy (po rozpoczęciu oglądania filmów szkoleniowych udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej) oraz wyrażają Państwo wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez nas wykonywania umowy przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od umowy;

Tym samym potwierdzają Państwo, że tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Odnowienia

Wszystkie subskrypcje usług odnawiają się automatycznie przy użyciu danych dotyczących płatności zarejestrowanych na Państwa koncie użytkownika. W przypadku zakupu subskrypcji z automatycznym odnawianiem, przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że jesteśmy upoważnieni do korzystania z danych dotyczących płatności w celu pobierania opłaty za odnowienie.

Data automatycznego odnowienia subskrypcji jest podana na stronie Państwa Konta oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem płatności, która zostanie wysłana po dokonaniu pierwszego zakupu. Mogą Państwo anulować automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie przed wyżej wspomnianą datą za pośrednictwem swojego Konta lub kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] Zapobiegnie to naliczaniu dalszych opłat za subskrypcję na Państwa koncie.

Zmiana cen

Nasze ceny mogą ulec zmianie w przyszłości. Jeśli cena subskrypcji ulegnie zmianie, powiadomimy Państwa o tym i umożliwimy Państwu zmianę lub anulowanie subskrypcji przed wprowadzeniem tych zmian na koncie lub przed obciążeniem Państwa za pomocą metody płatności stosowanej do automatycznego odnowienia subskrypcji.

Dane do płatności

Udostępniając nam dane do płatności zapewniają Państwo, że wspomniane dane do płatności są ważne (1) w odniesieniu do Państwa, lub (2) w odniesieniu do osoby, która upoważniła Państwa do korzystania z jej danych do płatności w celu zakupu subskrypcji.

W przypadku podania danych do płatności innej osoby przyjmują Państwo do wiadomości, że możemy zwrócić płatność tej osobie na jej żądanie i jeśli konto kwalifikuje się do zwrotu środków zgodnie z niniejszymi Zasadami dotyczącymi Płatności. Może to spowodować przerwanie lub zakończenie dostarczania Usług świadczonych na Państwa rzecz.

Ograniczenia i niedozwolone użytkowanie

Oczekujemy, że nasi użytkownicy nie będą korzystać z produktów i usług w nieuprawniony sposób. Zobowiązują się Państwo:

 • nie podejmować prób podszywania się pod inną osobę lub wykorzystywania Danych Konta innej osoby bez jej zgody;

 • nie używać i nie rozpowszechniać Usług dla celów prowadzonych przez siebie badań naukowych lub klinicznych;

 • nie naruszać lub podejmować prób naruszenia zabezpieczeń Usług, w tym logowania się na serwer, do którego nie mają Państwo prawa dostępu, lub sprawdzania słabych punktów systemów i sieci stanowiących infrastrukturę Usług;

 • nie podejmować jakichkolwiek prób redystrybucji, dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego, publikowania lub kopiowania Usług, w tym łamania zabezpieczeń plików flash (.SWF);

 • nie wykorzystywać Usług w celu stworzenia produktu o zasadniczo podobnym wyglądzie, działaniu lub konstrukcji;

 • nie podejmować prób uzyskania dostępu do Usług lub przeszukiwania ich zawartości za pomocą środków innych, niż nasze publicznie dostępne interfejsy (na przykład metodą „scraping”);

 • nie zakłócać korzystania z Usług przez innych użytkowników;

 • nie wykorzystywać Usług lub jakichkolwiek znaków towarowych, nazw gier, nazw handlowych, znaków usługowych, praw autorskich lub logo Spółki w niechcianych wiadomościach pocztowych, spamie, konkursach lub ankietach, lub w celu stworzenia wrażenia, że wyżej wspomniane elementy są związane z Państwa osobą;

 • nie naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności;

 • nie grozić, prześladować, krzywdzić lub nękać innych; lub też angażować się w działalność związaną z Usługami, która jest nieuczciwa, obraźliwa, zniesławiająca, niezgodna z prawem lub w inny sposób niestosowna, lub zamieszczać nielegalne lub zniesławiające treści za pośrednictwem Strony lub świadczonych przez nas usług.

Niedozwolone użytkowanie, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia konta, a ponadto może narazić Państwa na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie przez nas na Państwa adres e-mail wiadomości dotyczących obsługi klienta, potwierdzeń, biuletynów, ofert produktów i innych spraw.

Zastrzeżenia

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO I ŻE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „JAK JEST” I „JAK DOSTĘPNE” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I/LUB PRACOWNICY WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE USŁUG, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Z uwagi na fakt, że w pewnych jurysdykcjach powyższe zastrzeżenia nie są wykonalne, w takich przypadkach nie mają one do Państwa zastosowania.

SPÓŁKA DOKŁADA STARAŃ W CELU ŚWIADCZENIA I UTRZYMYWANIA USŁUG NA KOMERCYJNIE UZASADNIONYCH ZASADACH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO USŁUG PRZEZ CAŁY CZAS.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA ANI JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I/LUB PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO USŁUG ZA (I) ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ OPŁATY UISZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA SUBSKRYPCJĘ USŁUG; (II) UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE LUB NIESPEŁNIENIE JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OBOWIĄZKU DZIŁANIA W DOBREJ WIERZE I DOŁOŻENIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH; LUB (III) JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, RETORSYJNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU

NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI UZASADNIONY PODZIAŁ RYZYKA I JEST FUNDAMENTALNYM ELEMENTEM TRANSAKCJI ZAWIERANEJ POMIĘDZY SPÓŁKĄ A PAŃSTWEM. NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI NIE BYŁYBY ŚWIADCZONE BEZ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ. Z uwagi na fakt, że w pewnych jurysdykcjach powyższe ograniczenia nie są wykonalne, w takich przypadkach nie mają one do Państwa zastosowania.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym zwalniają Państwo z odpowiedzialności SkillUp, jej podmioty zależne, członków zarządu i/lub pracowników, między innymi poprzez zobowiązanie do pokrycia kosztów prawnych i kosztów zastępstwa procesowego, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z Państwa dostępem do Usług, Państwa Treściami lub naruszeniem przez Państwa Warunków korzystania z usług.

Postanowienia ogólne

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się praw. W przypadku, gdy jakakolwiek część Warunków korzystania z usług zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w ich miejsce zostanie wprowadzony ważny i wykonalny zapis, który będzie jak najwierniej odzwierciedlał Państwa i nasz zamiar. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie nie oznacza zrzeczenia się danego prawa w przyszłości.

Prawo właściwe. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki korzystania z usług podlega przepisom prawa maltańskiego. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów lub konfliktów, które mogą wyniknąć z niniejszych Warunków korzystania z usług lub w związku z nimi. Jeśli znajdują się Państwo na terenie EOG, jako konsument mają Państwo możliwość skorzystania z systemu rozwiązywania sporów online Komisji Europejskiej dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

Polityka zmian. Regulamin może być aktualizowany z ważnych przyczyn, np. w przypadku istotnej zmiany naszego sposobu działania lub w odpowiedzi na zmiany legislacyjne. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian, poinformujemy Państwa o nich z wyprzedzeniem wysyłając wiadomość e-mail, umieszczając powiadomienie po zalogowaniu się na Państwa konto lub umieszczając zaktualizowane Warunki korzystania z usług na Stronie co najmniej 30 dni przed datą wejścia w życie zaktualizowanych Warunków korzystania z usług. Należy pamiętać, że o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, dalsze korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie Warunków korzystania z usług oznacza, że akceptują Państwo zaktualizowane Warunki korzystania z usług i zobowiązują się Państwo do ich przestrzegania.

Postanowienia końcowe. Warunki korzystania z usług są pełnym i wyłącznym oświadczeniem wzajemnego porozumienia stron i zastępują wszelkie poprzednie pisemne i ustne porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszego dokumentu. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy Warunkami korzystania z usług a dodatkowymi warunkami, zasadami i regułami opublikowanymi przez Spółkę w Usługach, obowiązują Warunki korzystania z usług o ile nie wskazano inaczej.